B-Parts | Gebruikte auto-onderdelen

Algemene voorwaarden

Het websitedomein is eigendom van AMANHÃ GLOBAL, S.A. Estr. Da Circunvalação, 10748 B 1.1, 4460-280 Matosinhos, Portugal, NIF: 510 824 625, zijnde de vennootschap die de exploitatie- en beheersrechten van de exploitatie bezit.

Het gebruik van de website door derden impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden ("AV") door de gebruikers ervan.

Servicevoorwaarden

 1. Toegang tot de website

  1. AMANHÃ GLOBAL, S.A., eigenaar van de website, kan op elk moment de toegang tot derden verbieden, met name voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast heeft AMANHÃ GLOBAL, S.A. het recht om de website op elk moment te sluiten in geval van omstandigheden die zij gerechtvaardigd acht.

 2. Intellectuele eigendomsrechten

  1. AMANHÃ GLOBAL, S.A. bezit auteursrechten van alle teksten, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud die op de website wordt weergegeven.

  2. De gebruikers mogen deze elementen niet reproduceren, kopiëren, wijzigen, verkopen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMANHÃ GLOBAL, S.A..

 3. Privacy en behandeling van persoonsgegevens

  1. Met het oog op het aanmaken van accounts door de gebruikers van de website worden zij altijd gevraagd om een e-mailcontact en een wachtwoord te geven. Het is de plicht van de gebruiker om deze gegevens op een veilige plaats te bewaren en te wijzigen in geval van tekenen van misbruik van de account door onbevoegde derden.

  2. Zo is het ook hun verantwoordelijkheid om deze elementen bij te werken als de door de gebruikers verstrekte gegevens of persoonlijke gegevens worden gewijzigd.

  3. Zonder voorafgaande oordelen vormt de privacy van de websitegebruikers een bijzondere zorg voor AMANHÃ GLOBAL, S.A. Daartoe hebben we een privacybeleid goedgekeurd waarop de algemene toepasselijke beginselen inzake het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens zijn vastgelegd en waaraan wij ons strikt zullen houden.

  4. Onze Privacybeleid wordt aangevuld met onze Cookiebeleid.

 4. Wijzigingen aan de TC

  1. A AMANHÃ GLOBAL, S.A. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk worden voor deze TC. Wanneer dat gebeurt, zullen de wijzigingen gepubliceerd worden op de website, en daarom is het aanbevolen deze regelmatig te controleren.

 5. Suggesties en klachten

  1. Als de gebruikers problemen hebben met de huidige TC, kunnen de volgende contactpersonen worden gebruikt:

   geral@b-parts.com
   +351 220 327 775(Kosten van het gesprek naar een nationaal vast netwerk)
   De communicatiekosten hangen af van het tarief dat u met uw operator bent overeengekomen

Verkoopvoorwaarden

De aankoop van producten via B-Parts.com is onderworpen aan de Portugese wetgeving en wordt geregeld door de volgende voorwaarden:
 1. Aankoop

  1. De producten worden op de website gepresenteerd met een beschrijving die het de koper mogelijk maakt de overeenkomstige essentiële kenmerken en hun prijs te kennen.

  2. Dekoper selecteert de product(en) die hij/zij wil kopen.

  3. De koper bevestigt zijn/haar keuze van product(en) en erkent en aanvaardt de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden door middel van een validatieklik.

  4. Op dat moment zal het bedrag voor de bestelling in rekening worden gebracht, behalve in de gevallen waarin de betaling eerder is uitgevoerd (namelijk via een bankoverschrijving of anders).

  5. AMANHÃ GLOBAL, S.A. verbindt zich ertoe de beschikbaarheid van het (de) door de koper bestelde product(en) te bevestigen en/of mee te delen binnen een termijn van maximum 48 uur vanaf de ontvangst van de in nr. 4) hierboven vermelde informatie.

  6. Van zodra de bestelling is gevalideerd, wordt er een bericht naar de koper gestuurd (e-mail, sms of andere) om hem/haar op de hoogte te stellen van de verzending of annulering van de bestelling.

  7. In geval van volledige of gedeeltelijke bevestiging van de bestelling, wordt de ontbindende voorwaarde die deel uitmaakt van het koop- en verkoopcontract tussen de Koper en AMANHÃ GLOBAL, S.A. niet uitgevoerd, en als dusdanig verbindt AMANHÃ GLOBAL, S.A. zich ertoe de bestelling te verzenden binnen de voorziene termijn.

  8. In het geval dat alle of een deel van de door de koper bestelde producten als beschikbaar worden bevestigd, zullen de bovengenoemde producten door AMANHÃ GLOBAL, S.A. worden verzonden.

  9. Product(en) worden geacht te zijn ontvangen op de datum waarop de koper of een derde, die niet de vervoerder is, deze fysiek in bezit krijgt of, in het geval van verschillende goederen die door de koper in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, op de datum waarop de koper of een derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in bezit krijgt.

 2. Prijs en betaling

  1. De aankoopprijs van het product wordt bepaald door AMANHÃ GLOBAL, S.A.

  2. Voor zendingen binnen de Europese Unie omvat de vermelde prijs alle belastingen, vergoedingen en verzendkosten in het beschrijvingsformulier.

  3. Voor zendingen buiten de Europese Unie kunnen de in het beschrijvingsformulier vermelde belastingen, rechten en verzendkosten onderworpen zijn aan belastingen en invoerrechten die worden geheven wanneer het pakket op de plaats van bestemming aankomt. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van invoerrechten en kosten die niet inbegrepen zijn. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie en een 'schatting van de bestemmingskosten' voordat u uw bestelling plaatst.

  4. Alle bestellingen worden in EUR in rekening gebracht

  5. De valutaconverter is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet als accuraat en in real-time worden beschouwd; de werkelijke koersen kunnen variëren. Duidelijke fouten (waaronder afdrukfouten) zijn niet bindend.

  6. De bestelling kan worden betaald via een van de volgende opties:

   1. Kredietkaarten van VISA of Mastercard;

   2. PayPal;

   3. Bankoverschrijving naar IBAN PT50 0007 0000 0019 5735 5252 3;

   4. ATM of homebanking;

   5. MBWay.

   6. Alma

    1. Ratenzahlung mit Alma

     Ratenzahlungen und Zahlungen zu einem späteren Zeitpunkt sind über unseren Partner Alma möglich. Die Sicherheit der Zahlungen wird von Alma und seinen Dienstleistern gewährleistet. Alle Zahlungen sind durch 3D Secure geschützt.

    2. Kaufbeträge

     1. J+30 : Nur Beträge zwischen 50 € und 2 000 € sind für die Zahlung mit Alma geeignet.

     2. P2X : Nur Beträge zwischen 50 € und 2 000 € sind für die Zahlung mit Alma geeignet.

     3. P3X : Nur Beträge zwischen 50 € und 2 000 € sind für die Zahlung mit Alma geeignet.

     4. P4X : Nur Beträge zwischen 50 € und 2 000 € sind für die Zahlung mit Alma geeignet.

    3. Gebühren

     Bei einer Ratenzahlung mit Alma zahlt der Kunde keine Gebühren. Außer in den folgenden Fällen:

     1. P2X : 0.78% pro Transaktion

     2. P3X : 1.57% pro Transaktion

     3. P4X : 2.34% pro Transaktion

    4. Alma ist der Verwalter der Fernzahlung und stellt ein elektronisches Zertifikat aus, das als Beweis für den Betrag und das Datum der Transaktion gemäß den Bestimmungen der Artikel 1365 ff. des Code Civil gilt.

    5. Kündigung

    6. Jede Kündigung der AGB, die den Verkäufer und den Kunden bindet, hat die Kündigung der AGB zwischen Alma und dem Kunden zur Folge.

 3. Herroepingsrecht

  1. De klant is zich ervan bewust dat alle producten die door AMANHÃ GLOBAL, S.A. worden verkocht, gebruikte onderdelen zijn die afkomstig zijn van auto’s betrokken bij verkeersongevallen en klaar zijn om in andere voertuigen te worden gebruikt.

  2. Volgens de geldende wetgeving beschikt de koper over een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de ontvangst van het (de) bestelde product(en) om zijn recht op vrije ontbinding uit te oefenen zonder betaling van enige schadevergoeding en zonder dat hij een motief hoeft aan te geven.

  3. Het herroepingsrecht moet door de koper altijd schriftelijk worden uitgeoefend op het e-mailadres geral@b-parts.com of via de post. De koper kan gebruik maken van het herroepingsformulier, in bijlage I van deze voorwaarden, of via een andere verklaring die ondubbelzinnig is wat betreft de herroeping.

  4. Bij uitoefening van het recht op kosteloze ontbinding binnen de hierboven genoemde termijn, is alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de bijbehorende verzendkosten verschuldigd. De kosten van de retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

  5. Het ( de) product(en) moet(en) in hun oorspronkelijke staat en volledige verpakking, met alle toebehoren, handleiding, enz., op dezelfde wijze als ze werden verzonden, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de kennisgeving van nummer 2, teruggestuurd worden naar het hoofdkantoor van AMANHÃ GLOBAL, S.A. in Portugal.

  6. De koper is verantwoordelijk voor het bewijs van tijdige terugzending van het/de product(en).

  7. Indien u de overeenkomst krachtens deze voorwaarden herroept, hebt u recht op terugbetaling van alle verrichte betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste wijze van normale verzending) binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar hebt gemaakt. AMANHÃ GLOBAL, S.A. heeft echter het recht om, behalve in de gevallen waarin het zich vrijwillig aanmeldt om het product (de producten) op te halen, de vergoeding te behouden tot de ontvangst van het (de) geretourneerde product(en).

  8. Het recht op terugzending geldt uitsluitend voor producten die kunnen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin de consument ze heeft ontvangen, en daarom zullen wij na ontvangst van het/de product(en) onderzoeken of ze in dezelfde staat verkeren als waarin de consument ze heeft ontvangen. Er wordt geen vergoeding betaald als het product of de producten zijn gebruikt of beschadigd zijn, de consument moet dus voorzichtig omgaan met de genoemde producten.

  9. Wij zullen voor de terugbetaling dezelfde betalingsmethode gebruiken als voor de oorspronkelijke transactie, behalve als u een specifiek verzoek indient om dit anders te doen. U betaalt in ieder geval geen belasting bovenop de door u bedoelde vergoeding.

  10. Volgens de geldende wettelijke bepalingen kan het recht op kosteloze ontbinding niet worden uitgeoefend voor een product waarvan het garantie- en onschendbaarheidszegel is verwijderd of waarmee is geknoeid.

  11. De uitoefening van het herroepingsrecht doet geen afbreuk aan het recht van de consument om de kenmerken en gebruiksfuncties van het goed zorgvuldig te controleren.

  12. De consument kan verantwoordelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het goed, indien de handelingen die worden verricht om de staat, de kenmerken en de werking ervan te controleren, verder gaan dan de handelingen die in een handelszaak gebruikelijk zijn.

  13. De koper kan ook aansprakelijk worden gesteld voor elke mogelijke waardevermindering van de producten als gevolg van de levering aan B-Parts.

  14. BIJLAGE I - FORMULIER VOOR MODELRESOLUTIE

 4. Bevoegdheid tot beslechting van consumentengeschillen

  1. In geval van consumentengeschillen, zoals gedefinieerd in wet nr. 144/2015, kan de consument vanaf september een beroep doen op de officiële instantie voor de bevoegde alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Centro de Arbitragem do Sector Automóvel - https://www.arbitragemauto.pt/.

  2. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in de wetgeving, de statuten en de regels waaraan de officiële organen voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen zijn gebonden, kan de consument opteren voor het Europees platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op https://webgate.ec.europa.eu/odr, voor de officiële instantie voor alternatieve beslechting van geschillen met gespecialiseerde bevoegdheid, indien deze voor de desbetreffende sector bestaat. Hij/zij kan de bijgewerkte lijst van alle officiële instanties voor alternatieve beslechting voor consumenten raadplegen op www.consumidor.pt.

 5. Afwijkend/beschadigd product.

  1. Elk niet-conform/beschadigd product moet aan AMANHÃ GLOBAL, S.A. worden teruggestuurd.
   AMANHÃ GLOBAL, S.A. zal, in het geval dat dergelijke producten op voorraad zijn, een product met gelijkwaardige kenmerken en prijzen verzenden.Als dat niet mogelijk is, zal het bedrag van de bestelling aan de koper worden terugbetaald.

 6. Verkeerd gelabeld product.

  1. Als de fout de verantwoordelijkheid is van AMANHÃ GLOBAL, S.A., is de procedure dezelfde als die voor een niet-conform Product, dat wil zeggen dat het product moet worden geretourneerd aan AMANHÃ GLOBAL, S.A. en als een product met gelijkwaardige kenmerken en prijs op voorraad is, zal het naar de koper worden verzonden.

  2. In het geval van producten die dezelfde referentie hebben en nog steeds niet compatibel zijn, zal AMANHÃ GLOBAL, S.A. niet aansprakelijk zijn voor deze incompatibiliteit, en dient de koper daarom altijd te verifiëren of het product dat hij/zij koopt geschikt is voor zijn/haar voertuig.

Garantie

 1. AMANHÃ GLOBAL, S.A. biedt garantie op al haar producten, zolang de assemblage van die onderdelen in een wettelijk erkende werkplaats wordt uitgevoerd.

 2. Aangezien het om gebruikte producten gaat, gaat de klant ermee akkoord dat de garantieperiode op de producten 18 maanden na levering van het product bedraagt en niet 3 jaar (algemene periode).

 3. Indien zich tijdens de garantieperiode defecten of fouten voordoen, moet de klant dit melden - namelijk per e-mail of via elk ander bewijsmiddel - en de onder garantie vallende goederen onverwijld aan AMANHÃ GLOBAL, SA bezorgen, zodat deze kunnen worden beoordeeld, hersteld en eventueel geretourneerd.

 4. In de eerste 12 maanden van de productgarantie waarnaar in het vorige nummer wordt verwezen, wordt ervan uitgegaan dat, indien het bovengenoemde product gebreken vertoont, deze reeds bestonden op de datum van aankoop en verkoop. In de resterende 6 maanden, als het product gebreken vertoont, zal de klant moeten bewijzen dat deze reeds bestonden op het moment van aankoop.

 5. De volgende gevallen zijn uitgesloten van garantie:

  1. Verbruiksartikelen, aan slijtage onderhevige onderdelen.

  2. Schade veroorzaakt tijdens het transport die niet binnen 24 uur na ontvangst van de onderdelen wordt gemeld.

  3. Beschadigingen of defecten aan de lak, aangezien de onderdelen gebruikt zijn en gebruikssporen kunnen vertonen.

 6. A/C-compressoren

  1. Voor dit type onderdeel wordt geen garantie geaccepteerd zonder dat de volgende stappen worden genomen:

   1. Filtervervanging;

   2. Reiniging van het circuit met geschikte apparatuur en vloeistoffen;

   3. Controle van de expansieklep; als deze niet in goede staat verkeert, moet deze worden vervangen. Als het een compressor is waarbij het koude circuit een wurgklep gebruikt, moet deze worden vervangen;

   4. Gebruik van geschikt gas waarvoor de compressor is ontworpen;

   5. Controle van het oliepeil in de compressor, na montage.

 7. Motoren

  1. De garantie voor motoren geldt uitsluitend voor het hoofdgedeelte van de motor, bestaande uit de motorkop, het blok, het carter en de bijbehorende interne werkingscomponenten. In het geval van dieselmotoren geldt de garantie ook voor de inspuitpomp en de turbo, als het om een motor met supercharger gaat.

  2. Het is onmogelijk om precies te achterhalen welke onderhoudswerkzaamheden aan de motor zijn uitgevoerd en of deze onder de door de fabrikant ideale omstandigheden zijn uitgevoerd.

  3. Anderzijds is het soms mogelijk dat er veel tijd verstrijkt tussen het moment waarop het voertuig binnenkomt en het moment waarop het in een ander soortgelijk voertuig wordt ingebouwd, waardoor de WATERPOMP en de THERMOSTAAT moeten worden vervangen.

  4. Het is ook belangrijk om PAKKINGEN, FILTERS, OLIE, KOELMIDDELEN en alle ELEMENTEN die in de motor slijten, te vervangen. De motor is een onderdeel dat aan slijtage onderhevig is, waardoor hij olie kan verliezen binnen de door de fabrikant vastgestelde grenzen, die het gevolg zijn van een natuurlijk gebruik van de motor.

  5. Voor de geldigheid van de garantie is het noodzakelijk dat de vervanging van de distributieriem wordt gecontroleerd.

  6. Onderdelen die later op de motor worden gemonteerd vallen niet onder de garantie zoals: het verstuiverhuis, verstuivers, fusees, verdeler, bobines, waterpomp, koppeling, inlaatspruitstukken en uitlaat, verschillende radiatoren, rempompen, ventilatoren, verschillende sensoren en elektrische installaties, of elk ander onderdeel dat niet eerder is vermeld. Wat de motoren betreft, zijn ook verhitting en oververhitting van de motor door oorzaken die hier geen verband mee houden, en oneigenlijk gebruik van oliën en andere vloeistoffen van de garantie uitgesloten.

 8. Andere overwegingen met betrekking tot garantie

  1. Andere door B-Parts gecommercialiseerde producten worden naar behoren geïdentificeerd door eigen merktekens en inscripties, voor een correcte identificatie van hun herkomst, in geval van terugzending. Deze markeringen en inscripties kunnen niet worden gemanipuleerd, anders vervalt de garantie van de producten.

  2. AMANHÃ GLOBAL, S.A. is niet aansprakelijk voor garanties en/of retourzendingen in de gevallen waarin de onderdelen installatie en/of speciale aanpassingen vereisen. Bij onderdelen die moeten worden gecodeerd, vervalt bijvoorbeeld de garantie vanaf het moment dat ze worden behandeld. De klant moet dit feit altijd in overweging nemen voordat hij de aankoop doet.

  3. In alle gevallen zijn arbeid en gebruik van vervangende voertuigen volledig uitgesloten voor de garantie van door AMANHÃ GLOBAL, S.A. gecommercialiseerde onderdelen.

  4. De factuur is uw bewijs in geval van een klacht, dit document moet dus door de klant worden bewaard om zijn/haar rechten te kunnen uitoefenen.

 9. Toepasselijk recht en jurisdictie

  1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Portugese wet en voor alle daaruit voortvloeiende kwesties kiezen de partijen de bevoegdheid van de rechtbank van Porto.

Privacybeleid en persoonlijke gegevens

Het huidige privacybeleid (“PP”) heeft als doel de privacy te beschermen van al degenen die de website http://www.b-parts.com/ (“Website”) gebruiken, waarvan het domein eigendom is van AMANHÃ GLOBAL, S.A., en hen zo kennis te geven van de manier waarop hun persoonlijke gegevens zullen worden verzameld en behandeld.AMANHÃ GLOBAL, S.A., Is verplicht zich te houden aan de toepasselijke wetgeving in dit verband, te weten de regels die zijn opgenomen in de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (“AVG”), die is goedgekeurd bij Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en zijn Raad, van 27 april 2016. Daarom verzoeken wij u deze PP zorgvuldig te lezen en in het geval dat zich een ander probleem voordoet dat verband houdt met de uitoefening van uw rechten in deze zaak, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Merk ten slotte op dat de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de website de erkenning en aanvaarding inhoudt van de voorwaarden in deze PP, die wordt aangevuld door de gebruiksvoorwaarden, en ook door ons cookiebeleid.
 1. Persoonsgegevens

  1. Volgens de AVG zijn "persoonsgegevens" alle "informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ("gegevenshouder"); elke individuele persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatoren, of aan de hand van een of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon, wordt als identificeerbaar beschouwd;".

 2. Partijen verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens

  1. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van persoonlijke gegevens die in het kader van het gebruik van de website kunnen worden doorgegeven, ongeacht de aard of het eigendom ervan, ligt altijd bij AMANHÃ GLOBAL, S.A., vertegenwoordigd door Luís Vieira, Wanneer dit gerechtvaardigd is, kan AMANHÃ GLOBAL, S.A. een beroep doen op onderaannemers, die worden beschouwd als personen of organisaties die persoonlijke gegevens behandelen, hetgeen impliciet wordt toegestaan door de gebruikers van de website. Meer bepaald zal een beroep worden gedaan op onderaannemers voor: beheer van de zakenrelatie tussen AMANHÃ GLOBAL, S.A. en bedrijven die logistieke, verkoop- en leveringsdiensten verlenen, verwerking van betalingen en facturering, garantie voor de uitvoering van due diligence en backoffice-activiteiten, namelijk technische en operationele ondersteuning en bijstand die nodig is voor de werking van de website, alsook alle andere noodzakelijk en/of opportuun geachte doeleinden, op elk moment. De door AMANHÃ GLOBAL, S.A. ingeschakelde onderaannemers zullen alle technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die door u worden doorgegeven, zodat de rechten en belangen van de houders worden beschermd.

 3. Verzamelen en behandelen van persoonsgegevens

  1. De toegang tot en het louter gebruik van de website door gebruikers impliceert niet de verzameling of behandeling van enige persoonlijke gegevens. Wanneer de gebruiker echter een account op de website aanmaakt, zullen bepaalde gegevens worden verzameld, waarvan de aard varieert afhankelijk van het doel dat eraan is gekoppeld. De doelstellingen die verband houden met het verzamelen en behandelen van gegevens kunnen worden geraadpleegd in deel D van deze PP.

 4. Doelstellingen die verband houden met het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens die in verband met het gebruik van de website worden verstrekt, worden verwerkt en opgeslagen in een speciaal voor dit doel opgericht computerbestand en zijn verplicht te verstrekken aangezien zij noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van de volgende doelstellingen: (i) voor het beheer van uw registratie als gebruiker van de website; (II) voor de ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van het contract voor de aankoop of levering van diensten die u met ons hebt gesloten op de website; (III) om te voldoen aan orders die u plaatst via klantenondersteuning; iv) voor marketingdoeleinden en; v) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bij huidig gebruik

 5. Rechtsgronden die ons toestaan uw gegevens te verwerken

  DoelLegitimiteit
  Beheer uw registratie als gebruiker van het platform.De behandeling van uw gegevens is noodzakelijk in overeenstemming met de voorwaarden die het gebruik van het platform reguleren.
  Ontwikkeling, vervulling en uitvoering van het aankoop- of dienstverleningscontract.De behandeling van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het aankoop- of dienstencontract met u.
  KlantenserviceWij begrijpen dat we een legitiem belang hebben bij het beantwoorden van vragen die gesteld worden via de verschillende bestaande contactkanalen. De verwerking van deze gegevens is ook nuttig voor u, omdat we u op die manier voldoende hulp kunnen bieden. De verwerking van deze gegevens is ook gunstig voor u, omdat wij u daardoor adequaat kunnen ondersteunen.
  MarketingDe eigenaar van de gegevens heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens.
  Voldoen aan wettelijke vereisten.Behandeling is noodzakelijk in overeenstemming met de wettelijke vereisten waaraan we gebonden zijn.
 6. Bewaarperiode van gegevens

  DoelBewaarperiode
  Beheer uw registratie als gebruiker van het platform.Wij behandelen uw gegevens zolang u geregistreerd bent (d.w.z. totdat u besluit uw abonnement op te zeggen).
  Ontwikkeling, vervulling en uitvoering van het aankoop- of dienstverleningscontract.We zullen uw gegevens behandelen gedurende de tijd die nodig is om de aankoop van de producten of diensten die u hebt aangeschaft te kunnen verwerken, inclusief mogelijke retourzendingen, klachten of claims met betrekking tot de aankoop van het product of de service in kwestie.
  KlantenserviceWe zullen uw gegevens behandelen gedurende de tijd die nodig is om uw vraag of bestelling te beantwoorden.
  MarketingWe zullen uw gegevens behandelen totdat u uw toestemming intrekt.
  Voldoen aan wettelijke vereisten.Wij behandelen uw gegevens gedurende de periode die noodzakelijk of wettelijk verplicht wordt geacht.
 7. Rechten van houders van persoonsgegevens

  1. De gebruikers van de website zijn, ongeacht de hoedanigheid waarin zij handelen, verzekerd van het recht van toegang, rechtzetting, intrekking van toestemming, verzet tegen behandeling voor de eerder genoemde doeleinden, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die zij eventueel hebben doorgegeven.   De eerder genoemde rechten van de gebruikers kunnen op elk moment worden uitgeoefend, waarbij het volstaat dat de betrokkenen hun verzoeken schriftelijk richten aan de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens - rgpd@b-parts.com.   Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kunnen gebruikers van de website die persoonsgegevens hebben verstrekt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (Comissão Nacional de Proteção de Dados - CNPD), waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het volgende adres: https://www.cnpd.pt/.

 8. Periode voor het bewaren van persoonlijke gegevens

  1. Persoonlijke gegevens die verzameld en behandeld worden door AMANHÃ GLOBAL, S.A. zullen bewaard worden zolang het abonnement van de gebruikers van de site actief is.   Na het beëindigen van het abonnement van de gebruiker op de website, zullen de persoonlijke gegevens die hij/zij aan AMANHà GLOBAL, S.A. heeft verstrekt, tot 1 (één) jaar vanaf die datum bewaard worden, behalve indien een andere termijn voor het gesprek is voorzien in de toepasselijke wetgeving.   De gebruiker kan echter op elk moment AMANHÃ GLOBAL, S.A. verzoeken om de overgedragen persoonlijke gegevens te verwijderen.

 9. Doeleinden die verband houden met het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens

  1. Persoonlijke gegevens die in het kader van het gebruik van de website worden verstrekt, worden behandeld en digitaal opgeslagen in speciaal daarvoor gecreëerde databases, en zijn verplicht omdat ze noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de volgende doeleinden: het afsluiten van abonnementen van kopers; toegang, gebruik en exploitatie van de website door hen; uitvoering van andere doeleinden, waaronder het verlenen van diensten aan kopers, het verrichten van marketing- en verkoopactiviteiten, waaronder het versturen van informatie over nieuwe of actuele producten, aanbiedingen of andere promotionele acties; naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen (namelijk van fiscale, administratieve en gerechtelijke aard).

 10. Veiligheidsmaatregelen

  1. AMANHÃ GLOBAL, S.A. zet zich in voor de bescherming van de privacy van websitebruikers.   Zo maakt AMANHÃ GLOBAL, S.A. gebruik van zeer innovatieve veiligheidssystemen die garanderen dat alle persoonlijke gegevens die haar door de gebruikers van de website worden verstrekt, adequaat worden opgeslagen en beschermd, zodat ongeoorloofde toegang tot deze elementen wordt voorkomen, evenals verlies, verspreiding, vernietiging of gebruik dat verder gaat dan het doel waarvoor ze zijn verzameld:

   1. Versleuteling van alle persoonsgegevens die aan haar worden overgedragen;

   2. Verplicht gebruik van een persoonlijk wachtwoord voor elke gebruiker;

   3. Toegevoegde beveiliging van gegevens met betrekking tot debet- of creditcards van gebruikers. Dit soort gegevens zal niet worden opgeslagen, zodat derden er geen toegang toe hebben of er gebruik van kunnen maken;

   4. Constante supervisie van IT-servers om de kans op aanvallen of kwetsbaarheden te verkleinen.

 11. Cookiebeleid

  1. De website maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die de computer van de gebruiker op de servers van AMANHÃ GLOBAL, S.A. identificeren. De gebruikte cookies identificeren de gebruiker van de website dus niet individueel en vormen dus geen instrument voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 12. Wijzigingen in het privacybeleid

  1. AMANHÃ GLOBAL, S.A. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk blijken voor deze PP. Wanneer dit gebeurt, worden deze wijzigingen gepubliceerd op de website.